Ricky Lee Gordon (Freddy Sam)

Ricky Lee Gordon (Freddy Sam)